วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบภาค ก.ผู้บริหาร

ข้อสอบภาค ก ปี 2552 ยังไม่ได้ดูว่าถูก-ผิดตามนี้หรือไม่ (ผมไม่ได้สอบแต่ยกมาจากเน็ทเก็บไว้ดูเล่น)

1.อ.ค.ก.ศ.มีวาระคราวละกี่ปี..............4 ปี
2.อ.ก.ค.ศ.เลือกตั้งภายใน.........60 วัน ข้อ1 และ 2 ตาม มาตรา 13 พ.ร.บ.ครู47
3.สมศ.ประเมิน.............ทุก 5 ปี
4.ใบประกอบวิชาชีพครู.........5 ปี
5.ครูผู้ช่วยประเมินพัฒนา..........2 ปี
6.ผอ.โรงเรียนลงโทษครู.........5% ไม่เกิน 1 เดือน
7.ข้อใดไม่ใช่ห้องสมุด 3 ดี.............บริการดี
8.ข้อใดไม่ใช่โรงเรียน 3 D...........Demtalion
9.ส่งย้ายครูผู้สอน........2ครั้ง ก.พ. ส.ค.
10. ข้อใดเป็นสมรรถนะหลัก........การบริการที่ดี
11.ความพึงพอใจอยู่ในสมรรถนะใด.......การบริการที่ดี
12.เงินรายได้สถานศึกษาผ.อ.โรงเรียน.........15 ล้าน
13.เงินรายได้สถานศึกษา.............ขายแบบ
14.ป.พ.อะไรกระทรวงกำหนด....ป.พ. 1- 3
15.ลาบวชได้เงินวิทยฐานะ..........60 วัน
16.GFMIF….. Government Fiscal Management Information System
17. I D PLAN….พัฒนาครูรายบุคคล
18.ไข้หวัดสั่งปิดโรงเรียนเป็นหนังสืออะไร....สั่งการ
19.เวป ส.พ.ฐ. ....www.obec.go.th
20.เบิกน้ำมันค่ารถยนต์.........4 บาท 4 บาท
21. หนังสือภายใน..........บันทึกข้อความ
22. Hub……….ศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน
23.ครู ค.ศ. 2 ร้องทุกข์ใคร.........อ.ก.ค.ศ.
24.ร้องทุกข์ภายในกี่วัน...........30 วัน
25.การเลื่อนขั้นพิจารณาด้านใด......เกี่ยวกับนักเรียน
26.E-auction วงเงิน.............2 ล้าน
27.สัญญาจ้างพนักงานราชการ.............4 ปี
28.ผู้ปกครองยากจน...............40,000/ปี
29.การวัดผลหลักสูตร 51 ต่าง 44...............ระดับเขต
30.วันลา 10+12 คลอด 90 วัน.........ขึ้นขั้น 0.5
31.ข้อใดคืองบลงทุน.............ครูภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
32.เน้นผู้เรียนป็นสำคัญคืออะไรของหลักสูตร 51...........หลักการ
33.การอบรมตามกฎหมาย...............อบรมเลื่อนวิทยฐานะ
34.นโยบายใดโรงเรียนไม่ค่อยเกี่ยวข้อง.............นโยบายจังหวัด
35.ไปอบรมศึกษาดูงานขออนุญาตใคร..............เลขาสพฐ.
36.ใครแก้ไขหลักสูตรแกน..............เลขาสพฐ.
37.ลาบวชได้เงินวิทยฐานะ...............60 วัน
38.เรียนฟรี 15 ปี ครอบคลุม...........อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย (เฉลยผิดต้องรวม ปวช.ด้วย)
39.ผลงานนโยบายของรัฐบาลที่สำเร็จมาก ..............เรียนฟรี 15 ปี
40.ข้อใดผิดวินัยร้ายแรง..............ละทิ้งหน้าที่ เกิน15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร
41.การศึกษาภาคบังคับ..............ประถม มัธยมต้น
42.ข้อใดผิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.......ปฐมวัย 60 ช.ม.
43.ช่วยแก้ปัญหาเป็นที่พึ่งเกือบทุกเรื่อง.........ระดับ 4 ดีมาก
44.ธรรมะการบริการที่ดี.............สังคหวัตถุ 4 ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานันทตัตตา
45.ธรรมะทีมงานที่ดี.............สังคหวัตถุ 4
46. ทีมงานที่ประสบความสำเร็จ...........ศรัทธาผู้นำ (เฉลยผิด ควรเป็นทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน)
47.ผ.อ.ตำหนิว่ากล่าวครูน้อย.............จรรยาบรรณวิชาชีพ
48.โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาล..............การมีส่วนร่วม
49.เรียนฟรี 15 ปี ตรงกับสมรรถนะใด...............การบริการที่ดี
50.โรงเรียนมีข่าวเรื่องอนาจาร..............รายงานหน่วยเหนือ
51.ปัจจุบันประเทศไทยใช้งบประมาณ.........มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
52.พระปรีชาสามารถ...ใช้กับวิชาใด..............บูรณาการทุกวิชา
53.โครงการคืนครูให้นักเรียนเกิดจาก...............พัฒนาครู
54.ตัวชี้วัดโครงการคืนครู.............จำนวนครูที่มีจำนวนชั่วโมงสอนเต็มเวลา
55.การวิจัยเพื่ออะไร.............เป็นกระบวนการเรียนรู้
56.การนำครูมาบริหารงานบุคคลคำนึงถึง...........มนุษยสัมพันธ์
57.เหตุครูผู้ช่วยไม่ได้รับเงินเดือน...............ปฏิบัติงานไม่ครบ 4 เดือน
58.ครูไม่พอสอนอย่างไร................คละชั้น
59.ผ.อ.ควรหลีกเลี่ยง...............ครูทะเลาะรื่องส่วนตัว
60.SBM...............ตอบ (ง.) ข้อยาว 5 ข้อ....สุดท้ายช่วยตนเองได้
61.แหล่งเรียนรู้ตาม พ.ร.บ..............ห้องสมุด (เฉลยผิด ทุกข้อ มี ห้องสมุด สวนสาธารณะ โรงอาหาร)
62.ผอและรองไม่อยู่ ................ผ.อ.เขตแต่งตั้งครูในโรงเรียนรักษาราชการแทน
63.Swot โรงเรียนหนึ่ง..............หมาจนตรอก
64. โรงเรียนมีอุปสรรค...............ถอยตั้งหลัก
65.ข้อใดไม่ใช่วิเคราะห์ภายนอก...........โครงสร้างภายในโรงเรียน
66.ก่อสร้างอาคารเสร็จขอขึ้นทะเบียน.........2 ก.ย. (นับได้ 30 วันพอดี)
67.ข้อใดบริการที่ดี..............ปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำ
68.หลักการปฐมวัยที่ไม่ใช่...........ตอบ ง. คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องเลย
69.ยุคโลกาภิวัตน์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง..............ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
70.การขัดแย้งเกิดประโยชน์ย่างไร..............เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม


(ถ้าเฉลยแบบนี้ เราผิด 5 ข้อ)

อีก 1 ชุด มีเฉลยผิด ด้วย

1. การพัฒนาเข้มของครูบรรจุใหม่ใช้เวลากี่ปี ตอบ 2 ปี

2. นักเรียนยากจน หมายถึง ตอบ ผู้ปกครองมีรายได้ปีละ ไม่เกิน 40,000 บาท

3. ใบประกอบวิชาชีพมีอายุ ตอบ 5 ปี

4. การประเมินภายนอกจาก สมศ. ภายในเวลา ตอบ 5 ปี

5. อ.ก.ค.ศ. มีวาระ ตอบ 4 ปี

6. การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการครั้งละ ตอบ 4 ปี

7. การเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ที่หมดวาระต้องเลือกตั้ง ภายในเวลา ตอบ 60 วัน

8. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจ จะได้รับเงินวิทยฐานะ ตอบ 60 วัน

9. Web. สพฐ. ตอบ www.obec.go.th

10. GMFIF ตอบ Government Fiscal Management Information System

11. คณะกรรมการชุดใดสำคัญที่สุดในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตอบ ภาคี 4 ฝ่าย

12. โครงการคืนครูให้นักเรียน สนองนโยบายใดของรัฐบาล ตอบ ต้นกล้าอาชีพ

จากข้อความ ภายในโรงเรียนการเรียนแย่ ภายนอกชุมชนไม่ร่วมมือ
13. ตอบ หมาจนตรอก

14. ตอบ ถอยเพื่อตั้งหลัก

15. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบ หลักการ

16. การศึกษาระดับใดไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตอบ อนุบาล

17. การศึกษาภาคบังคับ คือ ตอบ ระดับประถม / ม.ต้น

18. การวัดผลในหลักสูตร 2551 ระดับใดที่วัดผลรายปี ตอบ ประถม

19. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใด ตอบ แนะแนว

20. ข้อใดไม่ใช่หลักของการจัดการเรียนในระดับอนุบาล ตอบ ประหยัด / คุมค่า

21. ค่า Internet ตอบ งบดำเนินการ

22. ความหมายของวิสัยทัศน์ ตอบ มองอนาคต

23. วินัยเชิงบวก ตอบ 3. ให้ความรักความอบอุ่น

24. ถ้ามีนักเรียนเป็นหวัด 2009 ตอบ 1. ปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด ยับยั้งเชื้อโรค

25. โรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนเนื่องจากโรคหวัด 2009 เป็นหนังสือประเภทใด ตอบ หนังสือสั่งการ

26. การสอน / ให้ความรู้เรื่องหวัด 2009 แก่นักเรียนให้ประโยชน์ใดต่อนักเรียน ตอบ การดูแลสุขภาพ

27. ข้อใดถูกต้อง ตอบ ผอ.ลดขั้น ตัดเงินเดือน 5 % 1 เดือน

28. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุครู ตอบ ผอ.โรงเรียน

29. ใครคือผู้นิเทศในโรงเรียน ตอบ หัวหน้ากลุ่มสาระ

30. ข้อใดไม่ใช้ 3D ตอบ Demonecy Decency Drug Free (ข้อที่ไม่ใช่สามตัวนี้คือคำตอบ) Decenlization

31. ห้องสมุด 3 ดี ที่ไม่ใช่ ตอบ บริการดี

32. การเลือกหัวหน้างานบุคลากร ตอบ มีมนุษย์สัมพันธ์

33. การเลือกฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตอบ รู้ภาระงาน / มีมนุษย์สัมพันธ์

34. การบริการถ้าผู้รับบริการไม่ดีต้อง ตอบ ปรับปรุง

35. ขงเบ้งตายไป ความรู้ไปกับขงเบ้ง ตอบ KM

36. ……………………………………… ? ตอบ Bench Marking

37. โรงเรียนเล็กกับโรงเรียนใหญ่ ตอบ โรงเรียนคู่พัฒนา

38. การวัดผล 2551 ต่างกับ 2544 ในเรื่อง ตอบ การวัดผลระดับเขตพื้นที่

39. ครูบรรจุใหม่ในการทำงาน ผอ. ควรทำอย่างไร ตอบ นิเทศ / ติดตามผล

40. ข้อที่ไม่ใช่สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตร 51 ตอบ การพัฒนาตนเอง

41. เอกสารใดของหลักสูตร 51 ที่กระทรวงบังคับ ตอบ ปพ. 1- 3

42. โครงการ.......เห็นชอบจากใคร ตอบ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

43. กรณีครูลาคลอดบุตร 90 วัน ลาป่วย......... วัน ลากิจ............วัน ตอบ พิจาณา 0 .5 ขั้น

44. การปรับกรณีส่งหนังสือไม่ทันตามเวลา (ปรับพัสดุ) ตอบ 1. ปรับรวม 8 วัน

45. การปรับกรณีก่อสร้าง ตอบ 3 วัน

46. ข้อใดเป็นการเลือกหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตอบ สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

47. กิจกรรมใดกระทำหลังสุด ในหลักสูตร ตอบ หน่วยการเรียนรู้

48. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ครอบคลุม ตอบ อนุบาล / ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย/ปวช.

49. ข้อใดไม่มีกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบ สถานพัฒนาเด็กเล็ก

50. เมื่อได้รับงบประมาณ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรทำอย่างไร ตอบ วางแผนการใช้จ่ายเงิน

51. ข้อใดเป็นรายได้สถานศึกษา ตอบ ขายรูปแบบรายการ

52. ครูได้รับความไม่เป็นธรรม (วินัยไม่ร้ายแรง) ตอบ ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ก.ศ.

53. กรณีชู้สาว ตอบ ก. สืบสวนข้อเท็จจริง

54. ครูลาศึกษาต่อในประเทศใครอนุญาต ตอบ ผอ. โรงเรียน

55. ผอ.และรองไปราชการ ตอบ สพท.แต่งตั้งครูรักษาราชการแทน

56. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใครได้รับการพิจารณาก่อน ตอบ วิทยฐานะ (เฉลยผิดควรเป็นมีความรับผิดชอบและอาวุโส)

57. โรงเรียนขนาดเล็กใช้วิธีการสอน ตอบ คละชั้น

58. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องทำสิ่งใดก่อน ตอบ รู้จักเด็กเป็นรายกรณี

59. Education hub ตอบ ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในเอเชีย

60. ผลงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ที่เห็นเด่นชัด ตอบ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

61. การจัดหลักสูตรการเรียนให้เด็กพิการต้องดู ตอบ 1. ความพิการ

62. หลักสูตร 2551 ใช้ครบทุกชั้นในปี ตอบ 2555

63. ผู้นำในยุคการปฏิรูป ตอบ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

64. ข้อใดเป็นหลักการในการบริการธรรมมาภิบาล ตอบ การมีส่วนร่วม

65. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ ( โรงอาหาร ห้องสมุด สวนสาธารณะ )

66. การทำงานโดย Team work ตอบ ยึดองค์กรเป็นหลัก

67. การทำอย่างไรที่ทำให้ที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตอบ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน

68. ID. plane ตอบ แผนพัฒนาครูรายบุคคล

69. โรงเรียนแห่งหนึ่งครูมาสาย เด็กมาสาย ผู้บริหารควรทำอย่างไร ตอบ หามาตรการร่วมกัน

70. ค่าพาหนะ ตอบ ผอ. 4 บาท ครู 4 บาท

71. หลักธรรมของการให้บริการ ตอบ สังคหวัตถุ 4

72. ธรรมในการทำงานเป็นทีม ตอบ อิทธิบาท 4

73. SBM ตอบ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์

74. เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนควรทำอะไร ตอบ รายงานประจำปี

75. การพิจารณาความดีความชอบดูจาก ตอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

76. การดูแลนักเรียน ตอบ 4. ครูที่ปรึกษา ............................ ส่งต่อ

77 งบลงทุนคือ.. ตอบ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78. การสื่อสารกับผู้บริหารโดยตรง ตอบ ปัญญาหาคลี่คลายจากใหญ่ไปเล็ก จากเล็ก....

79. ข้อใดจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในการอบรม ตอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการการอบบรม

80. เด็กพิเศษต้องคำนึงถึงอะไร ตอบ หลักสูตร

81. หลักสูตร 2551 ใช้ครบในปีใด ตอบ 2555

82. รายงานประจำปีรายงานใคร ตอบ โรงเรียน เขต สาธารณชน

83. E-filing ตอบ

84. E - Training ตอบ พัฒนาครูเยียวยาวิชาการ

85. จัดซื้อจัดจ้าง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตอบ 2 ล้านขึ้นไป

86. หนังสือถึงพระภิกษุ ตอบ นมัสการ

87. ออกจากราชการ ดดยไม่ได้ยับยั้ง ไม่ได้อนุญาต มีหนังสือแจ้ง ตอบ 7 วัน

88. การวิจัยเป็นส่วนหนึงของ... ตอบ กระบวนการเรียนรู้

89. ไม่ใช่คุณลักษณะประสงค์ของหลักสูตร 51 ตอบ ความเป็นสากล

90. ระดับการศึกษาหลักสูตร 51 ตอบ ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย

91 เหรียญจักรพรรดิมาลา ตอบ 25 ปี

92. เกี่ยวข้องกับโรงเรียนน้อยที่สุด ตอบ นโยบายจังหวัด

93. ประเทศไทยใช้รูปแบบงบประมาณ... ตอบ แบบมุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ์

94. ข้อใดที่ไม่ใช่ปฏิรูปรอบสอง ตอบ หลักสูตรใหม่

95. การสร้างวินัยเชิงบวก ตอบ ให้ความรักความอบอุ่น....

96. จดทะเบียนสิ่งก่อสร้าง ตอบ 2 ก.ย. 52

97. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ

98. ผอ.ด่าครู ตอบ ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

99. โครงการปฏิรูปพัฒนาใคร ตอบ พัฒนาครูทุกคน

100. รายงานผลการพัฒนานักเรียนที่.... ตอบ เป็นงานวิจัย

ถ้าเฉลยแบบนี้เราผิด 9 ข้อ)

อีกชุดนึง ตามนี้
รวมข้อสอบผู้บริหารภาค ก. ปี 2552
1.เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จแล้ว วันที่ 3 สิงหาคม จะต้องทำเรื่องเสนอขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่เท่าใด
ก. 17 กันยายน ข.2 กันยายน ค. 2 ตุลาคม ง.15 พฤศจิกายน
ข้อนี้เฉลย 2 กันยายน(ตามระเบียบภายใน 30 วัน)
2. นักเรียนเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผอ.ประกาศปิดโรงเรียกน การประกาศเกี่ยวข้องกับหนังสือประเภทใด
ก. สั่งการ ข. ประชาสัมพันธ์ ค. หนังสือรับรอง ง. ภายนอก
3. ค่า อินเทอร์เนต อยู่ในเงินงบประมาณหมวดใด
ก. งบบุคลากร ข. งบดำเนินการ ค. งบลงทุน ง. งบอื่น ๆ
ข้อนี้เฉลย งบดำเนินการ
4. ผอ.มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ในวงเงินเท่าไร
ก. ไม่เกิน 50 ล้าน ข. ไม่เกิน 25 ล้าน ค. ไม่เกิน 20 ล้าน ง. ไม่เกิน 15 ล้าน
ข้อนี้ตอบ 15 ล้าน
5. GFMIS ย่อมาจากอะไรหนอ ขอบอกกล่าว
ก. Government Fiscal Management Information System
ข. Government Fiscal Management Innovation System
ค. Government Financial Management Information System
ง. Government Financial Management Innovation System
ข้อนี้ผมตอบ ข้อ ก.
6. นักเรียนยากจน คือผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกินกว่าเท่าใดต่อปี
ก. 60,000 บาท ข. 50,000 บาท ค.40,000 บาท ง. 30,000 บาท
ข้อนี้ผมตอบ ข้อ ค.
7. ข้อใดถือว่าเป็นเงินรายได้สถานศึกษาตอบ ค่าขายแบบ ประมาณนี้
8. เว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ อะไร
www.obec.go.th
9. หลักธรรมสำหรับการบริการที่ดี น่าจะตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. พรหมวิหารสี่ ข. อิทธิบาทสี่ ค. สังคหวัตถุสี่ ง. ฆราวาสธรรมสี่

10. หลักธรรมสำหรับการทำงานเป็นทีม น่าจะตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. พรหมวิหารสี่ ข. อิทธิบาทสี่ ค. สังคหวัตถุสี่ ง. ฆราวาสธรรมสี่

11. โรงเรียนขาดแคลนครู ประกอบกับชุมชนข้างมีความขัดแย้งกันในทางการเมือง ลักษณะแบบนี้เข้ากับข้อใดมากที่สุด
ก. วัวแม่ลูกอ่อน ข. ดาวรุ่ง ค. เครื่องหมายคำถามQuetion ง. หมาจนตรอก
ผมตอบ ง. หมาจนตรอก (ข้างในจุดอ่อน ข้างนอกอุปสรรค)
12. จากสถานการณ์ในข้อ 11 ถ้าท่านเป็นผอ. ท่านจะใช้กลยุทธ์ใด
ก. พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ข. ชะลอ และรอดูท่าที ค. ถอยหลัง ตั้งหลัก ง. พัฒนา ข้อนี้ผมตอบ ค. ถอยหลัง ตั้งหลัก (กลยุทธ์ ตัดทอน ...
13. “ขงเบ้งเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ หลังจากท่านเสียชวิต ก็ไม่มีคนสืบทอด” จากข้อความนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. KM ข.RBM ค. MBO ง. OD
ผมตอบ ก. KM
14. การควบคุมภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดมากที่สุด
ก. พอประมาณ ข. มีเหตุมีผล ค. พอเพียง ง. ภูมิคุ้มกัน

15. การทำงานเป็นทีมสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ข้อใด
ก. นิติธรรม ข. คุณธรรม ค. มีส่วนร่วม ง. โปร่งใส
ค. มีส่วนร่วม
16. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หลักจากวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และพันธกิจแล้ว ขั้นตอนต่อไปทำอย่างไร
ก. กำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ ข. กลยุทธ์
ค. ตัวชี้วัด ง. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

17. ข้อใดเป็นสมรรถนะหลักของผู้บริหาร
ก. การสื่อสารและจูงใจ ข. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ค. การมีวิสัยทัศน์ ง. การบริการที่ดี

18. ข้อใด ไม่ เข้าพวก
ก. Management By Objective ข. Financial Management
ค. Base Management ง. Area Base Management

19. “รายงานผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง” ถือว่าเป็นอะไร
ก. งานวิจัย ข. บทความวิชาการ ค. ประเมินโครงการ ง. .....


20. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ก. โครงสร้าง ข. บุคลากร ค. เทคโนโลยี ง..

21. ให้คำแนะนำ เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผล หลากหลาย จนเพื่อร่ามงานสามารถแก้ปัญหาได้เป็น บางครั้ง ถ้าท่านเป็นผู้ประเมินจะให้คะแนนเท่าใด
ก. 4 ข. 3 ค. 2 ง. 1

22. ผอ. คนใดพัฒนาตนเองได้ดีที่สุด
ก.ผอ.จันทร์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
ข. ผอ.อังคาร เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ร้อยละ 70 ของกิจกรรมที่จัดในหน่วยงาน
ค. ผอ.พุธ มีการรวบรวม ประมวลความรู้จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง
ง. ผอ.พฤหัส มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรมสัมมนาไม่น้อยกว่า 20 ชม/ปี และมีการจัดทำเอกสารนำเสนอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 2 รายการ/ปี

23. กรอบเนื้อหาของการพัฒนาตนเอง คือข้อใด
ศึกษาค้นคว้า รวมรวมประมวลความรู้ และแลกเปลี่ยน
24. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำ ข. รองผอ. ต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ
ค. ครูชำนาญการอาจเป็นผู้นำในบางเรื่อง ง...........................

25. การปรับปรุงระบบบริการควรเริ่มต้นที่สิ่งใดก่อน
กศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ ข ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่
26. ข้อใดไม่เกี่ยวกับ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
ก. คุณภาพงานถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ข. คิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำนวัตกรรมทางเลือกใหม่มาใช้
ค. ปรับปรุงระบบบริการ ง. มุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง

27. การบริการในโรงเรียนควรคำนึงถึงเรื่องใดน้อยที่สุด
ก. ความถูกต้อง ข. ความรวดเร็ว ค. ความปลอดภัย ง. ความทันสมัย
ผมตอบ ค. ความปลอดภัย28. การบริการในข้อใดที่คน เข้าถึง ได้มากที่สุด
ตั้งจุดบริการให้มองเห็นง่าย จัดทำคู่มือ ขั้นตอน คำแนะนำในการปฏิบัติ


28. ข้อใดไม่เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
ก. ผอ. มอบหมายงานให้รองผอ. ข. ประชุมคณะกรรมการทำงาน......
ค. จัดทำเครือข่ายผู้ปกครอง...... ง...................................

29. ข้อใดสำคัญที่สุดของการบริการที่ดี
ความพึงพอใจ
30. ผอ.ไปประชุมสัมมนาเสร็จ หลังจากกลับมาควรทำสิ่งใด
ก. เขียนรายงานเบิกค่าเดินทาง ข. เขียนบันทึกรายงาน ผอ. เขต
ค. เรียกประชุมครู ชี้แจงเรื่องที่ไปสัมมนามา ง. นำข้อมูลลงเผยแพร่ในเว็บสถานศึกษา

31. ครูมาโรงเรียนสาย นักเรียนก็มาสาย ผอ. ควรทำอย่างไร
ก. ขีดเส้นแดง ข. ประชุมครูเพื่อวางแนวปฏิบัติ
ค. ลงโทษครู ง..........................................ง

32. ลาป่วย 10 วัน ลากิจ 12 วัน ลาคลอด 90 วัน ถ้าท่านเป็น ผอ. ท่านจะเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่
ก. ไม่เลื่อนเพราะลาเกินจำนวนวัน ข. ไม่เลื่อนเพราะลาบ่อยครั้ง
ค. เลื่อนครึ่งขั้น ง. เลื่อนหนึ่งขั้น

33. ผอ. และ รองผอ. ไปต่างประเทศ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแต่งตั้งรักษาราชการแทน
ก. ผอ.ร.ร.แต่งตั้งครูคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
ข. ผอ.เขต แต่งตั้งครูคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
ค. ผอ.เขต แต่งตั้งรอง ผอ.เขต คนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
ง. ผอ.เขต แต่งตั้ง ผอ.ร.ร.ใกล้เคียงรักษาราชการแทน

34. ภาคี 4 ฝ่าย มีอะไรบ้าง
ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน
35. ผอ. และครู ต่างก็ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นราชการ จะเบิกค่าชดเชยได้กิโลเมตรละเท่าใด
ผอ. 4 บาท ครู 4 บาท
36. ข้อความที่ว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด อยู่ในส่วนใด
ก. จุดมุ่งหมาย ข. หลักการ ค. คุณลักษณะพึงประสงค์ ง. สมรรถนะ

37. ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตร 44 กับหลักสูตร 51 คือข้อใด
ก. จุดมุ่งหมาย ข. หลักการ ค. คุณลักษณะพึงประสงค์ ง. ตัวชี้วัด

38. ข้อใดไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 51
ก. มีวินัย ข. อยู่อย่างพอเพียง ค. มีความเป็นสากล ง. รักความเป็นไทย

39. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร 51
ก. คิด สื่อสาร ข. แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ค. รู้จักพัฒนาตนเอง ง. ใช้เทคโนโลยี

40. ปีการศึกษาใดที่ทุกโรงเรียนจะต้องใช้หลักสูตร 51 ทั่วประเทศ
ก. 52 ข. 53 ค. 54 ง. 55

41. ใครมีอำนาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตร 51
ก. รมต. ข. เลขาสพฐ. ค. เลขา ก.พ. ง. เลาขา ก.พ.ร.

42. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 44 กับ หลักสูตร 51 ข้อใดที่แตกต่างกัน
ก. รักความเป็นไทย ข. อยู่อย่างพอเพียง
ค. มีจิตสาธารณะ ง. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

43. ห้องเรียนคุณภาพข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ไอซีที ข. ครูคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง ค. การวิจัยในชั้นเรียน ง..............................

44. ID PLAN คือ อะไร
แผนพัฒนาครูรายบุคคล.....
45. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนควรจัดทำรายงานเสนอต่อใคร
ก. คณะกรรมการสถานศึกษา
ข. คณะกรรมการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา สาธารณชน
ง. คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเขต เขตพื้นที่ สาธารณชน

46. โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จะจัดทำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากข้อใด
ก. คณะกรรมการสถานศึกษา ข. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ค. คณะกรรมการศิษ่ย์เก่า ง...............................................

47. ครูผู้ช่วยต้องประเมินความพร้อมเป็นเวลานานเท่าใด
2 ปี
48. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุกี่ปี
ตอบ 5 ปี
49. ชั้นใดที่ต้องเรียนเป็นรายปี ตามหลักสูตร 51
ก. ปฐมวัย ข. ประถมศึกษา ค. มัธยมต้น ง. มัธยมปลาย

50. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามหลักสูตร 51
ก. ปฐมวัย 2 ปี ต่อ 50 ชม. ข. ประถมศึกศึกษา 6 ปี ต่อ 60 ชม.
ค. มัธยมต้น 3 ปี ต่อ 45 ปี ง. มัธยมปลาย 3 ปี ต่อ 60 ชม.

51. การวัดและประเมินผลระดับใด แตกต่างกันระหว่าง หลักสูตร 44 และ 51
ก. ระดับชั้นเรียน ข. ระดับสถานศึกษา ค. ระดับเขตพื้นที่ ง. ระดับชาติ

52. การอบรม 5 วัน อบรม 3 เดือน และอบรม 120 ชั่วโมง ผู้อบรมจะได้อะไรตามลำดับ
ก. ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรอง ข. วุฒิบัตร หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร

52. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี จากชั้นไหนถึงชั้นไหน
ก. อนุบาล มัธยมต้น มัธยมปลาย ข. อนุบาล ม.ต้น ม.ปลาย ปวช.
ค. ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ง. ....
53. การกระทำใด ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก. การอบรมหลักสูตร 51 ข. อบรมก่อนเลื่อนวิทยาฐานะ
ค. อบรมการจัดการเรียนการสอน ง.....................................

54. ข้อใดไม่ใช่งานบริการของโรงเรียน
ก. บริการการเรียนการสอน ข. บริการแนะแนว
ค. บริการอนามัย ง. บริการทุนการศึกษา

55. การยื่นคำร้องขอย้าย ต้องยื่นในช่วงไหน
ก. 1-15 ก.พ. และ 1-15 ส.ค. ข. 1-15 ก.พ. และ 1-15 ต.ค.
ค. 1-15 ก.พ. และ 1-15 เม.ย. ง. 1-15 เม.ย. และ 1-15 ต.ค.

56. เอกสารใดที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เหมือนกัน

57. สถานศึกษาใด ที่ไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ก. สถานศึกษาปฐมวัย ข. สถานศึกษาพิเศษ
ค. อาชีวศึกษา ง. สถานศึกษาที่จัดโดยสถาบันพระพุทธศาสนา
58. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
ก. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ข. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ค. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ............ ง.............
59. ผอ.ว่า ครูน้อยว่า “เพราะคุณเป็นแบบนี้แหล่ะ จึงได้แค่นี้ ไม่ยอมพัฒนาตนเอง ไม่ได้ดีกับเขาหรอก” ผอ.ทำผิดจรรยาบรรณข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ง. จรรยาบรรณต่อสังคม
60. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก. 3 ปี ข. 4 ปี ค. 5 ปี ง. 6 ปี
ตอบ ข. 4 ปี .............ทุกท่านกาถูกจนกระดอน
61. ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่างลงต้องเลือกตั้งภายในกี่วัน
ก. 30 วัน ข. 60 วัน ค. 90 วัน ง. 120 วัน

62. ผอ.สั่งลงโทษได้ตามข้อใด
ตัดเงินเดือน 5 % ไม่เกิน 1 เดือน.................
63. ครูถูกลงโทษทางวินัย แล้วไม่พอใจ ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วันนับแต่ทราบคำสั่ง
30 วัน
64. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ และฝึกอบรม
ก. ผอ.ทำสัญญา ในกรณีลาศึกษาต่อในภาคปกติในประเทศ
ข. ครูสามารถใช้เวลาราชการออกนอกสถานศึกษาได้ 3 ชั่วโมง
ค. ครูที่จะลาศึกษาต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ง. .................................................

65. เหรียญจักรพรรดิมาลา มอบแก่ครูที่มีอายุราชการมาแล้วกี่ปี จึงจะขอได้
ก. 15 ปี ข. 20 ปี ค. 25 ปี ง. 30 ปี

66. นาง ก. มาพบ ผอ. แล้วกล่าวหาว่า สามีตัวเองที่เป็นครู เป็นชู้กับ ครูในโรงเรียนด้วยกัน ท่านเป็นผอ.จะทำอย่างไร
ก. สืบสวนทางลับ ข. เรียกมาตักเตือนทั้งคู่
ค. สั่งลงโทษ ง. ดำเนินการทางวินัย

67. ครู ก. มาพบ ผอ. แล้วบอกว่า มีครู ข. โรงเรียนเดียวกัน ปลอดแปลงลายมือชื่อเพื่อไปกู้เงิน ท่านจะทำอย่างไร
ก. ตั้งกรรมการสืบสวน ข. ตั้งกรรมการสอบสวน
ค. ลงโทษทางวินัย ง. แนะนำให้ดำเนินการทางกฎหมาย

68. ข้าราชการที่ออกจากราชการเพราะผลตามกฎหมาย และมิได้ยับยั้งการลาออก ผู้มีอำนาจการลาออกจะต้องแจ้งให้เจ้าตัวทราบภายในกี่วัน
ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 45 วัน

69. ผอ.ประกาศหยุดเรียน เพราะโรงเรียนมีไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ เกี่ยวข้องกับหนังสือชนิดใด
ก. สั่งการ ข. ประชาสัมพันธ์ ค. ภายใน ง. ภายนอก

70. นักเรียนติดไข้หวัด และมีนักเรียนบางส่วนกำลังนอนดูอาการที่โรงพยาบาล ท่านจะทำอย่างไร
ก. ปิดโรงเรียนทำความสะอาดสกัดการแพร่เชื้อ ข. รอดูอาการนักเรียนต่อไป
ค. สอนตามปกติ ง................................

71. ผอ. ควรมอบรองผอ. คนที่มีคุณลักษณะแบบใดในการดูแลบริหารฝ่ายบุคคล
ก. มีความคล่องตัว ข. มีมนุษยสัมพันธ์
ค. ตรงไปตรงมา ง. .............................
72. ท่านผอ.ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่มีฐานะยากจน เสร็จธุระแล้ว ก่อนกลับผู้ปกครองเอาผลไม้ในสวนมาฝาก 1 ชะลอม ท่านจะทำอย่างไร
ก. ไม่รับเพราะมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ ข. ไม่รับเพราะผู้ปกครองยากจน
ค. รับ เพราะเป็นน้ำใจ จากผู้ปกครอง ง. รับ และเอาเงินให้กับผู้ปกครองด้วย

73. ท่านผอ. จะดำเนินการเกี่ยวกับงานแนะแนวอย่างไร
ก. วางแผนดำเนินกิจกรรมงานแนะแนว ข. ประสานกับวิทยากรข้างนอกมาให้การแนะแนว
ค. .........................................ง

74. งานแนะแนวที่สำคัญที่สุด คือ ข้อใด
ก. ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ข. ให้ผู้เรียนเข้ามหาวิทยาลัยได้
ค. .............................................ง

75. ผอ. จะเลื่อนขั้นเงินเดือนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก. งานพิเศษที่ครูรับผิดชอบ ข. งานในหน้าที่ครู
ค. ผลที่เกิดจากการพัฒนาผู้เรียน ง...........................

76. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล วัดสมรรถด้านใดของท่านมากที่สุด
ก. มุ่งผลสัมทธิ์ ข. บริการที่ดี ค. พัฒนาตนเอง ง. ทำงานเป็นทีม

77. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ก. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ข. กิจกรรมแนะแนว
ค. กิจกรรมวิชาการ ง. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

78. ข้อใด ไม่ใช่ นโยบาย 3D
ก. Democracy ข. Decency ค. Decentanlization ง. Drug Free
..
79. ข้อใด ไม่ใช่นโยบาย 3D เกี่ยวข้องห้องสมุด
ก. บรรยากาศดี ข. บรรณารักษ์ดี ค. บริการดี ง. สื่ออุปกรณ์ดี

80. ข้อใด ไม่ใช่เป้าหมายตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
ก. หลักสูตรใหม่ ข. ครูยุคใหม่ ค. คุณภาพคนไทยใหม่ ง. การบริหารจัดการใหม่

81. Education Hub คือข้อใด
ก. สร้างโรงเรียนในตำบลเป็นนานาชาติ
ข. สร้างโรงเรียนในอำเภอเป็นนานาชาติ
ค. สร้างโรงเรียนในจังหวัดเป็นนานาชาติ
ง. ไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในอาเซียน

82. ข้อใดคือนโยบายตาม SP2
ก. ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
ข. ครูที่สอนมานานกว่า 30 ปีต้องได้รับการพัฒนา
ค. ครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิต้องได้รับการพัฒนา
ง. ครูที่สอนไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม ต้องได้รับการพัฒนา

83. งานวิชาการประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การทำหลักสูตร การนิเทศ ข้อใดคือข้อด้อยของงานวิชาการมากที่สุด
ก. การจัดการเรียนการสอน ข. การวัดและประเมินผล
ค. การทำหลักสูตร ง. การนิเทศ

84. ใครมีหน้าที่ในการนิเทศภายใน
ก. คณะกรรมการติดตามประเมินผลจากเขต ข. ศึกษานิเทศก์
ค. ............................. ง. หัวหน้ากลุ่มสาระ

85. นักเรียนมีปัญหาท่านจะใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ข. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

86. การยกย่องชมเชย ให้ขวัญและกำลังใจ ท่านเป็น ผอ.ข้อใดไม่เหมาะ
ก. แต่งตั้งครูดีเด่นให้รักษาการแทนรอง ผอ. ข. พิมพ์ประวัติลงในวารสารโรงเรียน
ค. ยกย่องในที่ประชุมครู ง. มอบรางวัลครูดีในดวงใจหน้าเสาธง

87. การคัดเลือกหนังสือเรียนข้อใดที่เหมาะสม มากที่สุด (ขีดเส้นใต้มากที่สุด)
ก. ตรงตามเนื้อหาสาระ มาตรฐานของหลักสูตร
ข. เนื้อหาทันสมัย และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
ค. ให้ครูผู้สอนมีส่วนในการเลือก
ง. ถูกทุกข้อ

88. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ทำให้มีปัญหากับการเรียนการสอน ข้อใดที่ควรมีการยืดหยุ่น
ก. หลักสูตร ข. เนื้อหา ค. การวัดประเมินผล ง. กระบวนการเรียนการสอน
89. มีนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนท่าน สิ่งที่ท่านจะต้องคำนึงเป็นอันดับแรก คือ ข้อใด
ก. หลักสูตร ข. แผนการจัดการเรียนรู้ ค. การวัดประเมินผล ง. ห้องเรียนพิเศษ


90. ข้อใดเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ก. ขาดราชการเกิน 15 วันโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุอันควร
ข. ลงชื่อมาทำงานแทนเพื่อนร่วมงาน
ค. ละทิ้งหน้าที่ทางราชการ
ง. ถูกทุกข้อ

91. ใครมีอำนาจบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูในสถานศึกษา
ก. ผอ. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ข. ผอ.เขต
ค. เลขา สพฐ. ง. ถูกทุกข้อ

92. สถานศึกษาใดที่จะประสบผลสำเร็จมากที่สุด
ก. ผอ.เป็นผู้นำทางวิชาการ ข. มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานที่ชัดเจน
ค. ทุกคนศรัทธาในตัวผู้นำ ง. ทุกคนเข้าใจงาน รู้วัตถุประสงค์ และมีเป้าหมายร่วมกัน
93. สัญญาส่งมอบงานสิ้นสุดวันเสาร์ที่ 20 ส่งมอบงานครั้งแรกจันทร์ที่ 17 แต่ของยังไม่ครบ ส่งมอบครั้งที่ 2 พุธที่ 24 ของยังไม่ครบอีก ส่งมอบครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 28 จะปรับอย่างไร
ก. ปรับครั้งเดียว 8 วัน ข. ปรับครั้งที่ 2 จำนวน 3 วัน ปรับครั้งที่ 3 จำนวน 5 วัน
ค. ปรับครั้งที่ 2 จำนวน 4 วัน ปรับครั้งที่ 3 จำนวน 7 วัน
ง. ปรับครั้งที่ 2 จำนวน 5 วัน ปรับครั้งที่ 3 จำนวน 8 วัน

94. ข้อใด ไม่ ถูกต้อง (เน้นไม่ถูกต้อง)
ก. ตกลงราคา 50,000 บาท ข. สอบราคา 75,000 บาท
ค. วิธีพิเศษ 90,000 บาท ง. ประกวดราคา 1,500,000 บาท

95. ผอ.ควรหลีกเลี่ยงข้อใดมากที่สุด
ก. ครูทะเลาะกันในโรงเรียน เรียกมาตักเตือน ข. ครูทะเลาะกันนอกโรงเรียน เรียกมาตักเตือน
ค. ครูทะเลาะกับชาวบ้าน เรียกมาตักเตือน ง. ครูทะเลาะกับผู้ปกครองนักเรียน เรียกมาตักเตือน

96. ขั้นตอนแรกของการดำเนินการใช้งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 ปีอย่างมีคุณภาพคือ ข้อใด
ก. ทำโครงการเสนอขอใช้งบ ข. จัดสรรงบตามกิจกรรมต่าง ๆ
ค. เสนอคณะกรรมการพิจารณา ง. เสนอภาคี 4 ฝ่ายให้ความเห็นชอบ

97. การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
ก. นโยบายรัฐบาล ข. นโยบาย รมต. ค. นโยบาย สพท. ง. นโยบายจังหวัด

98. โรงเรียนท่านเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบ นักเรียนก็ไม่มาก ท่านจะบริหารจัดการอย่างไรในการเรียนการสอน
ก. พี่สอนน้อง ข. เรียนแบบคละชั้น ค. เชิญวิทยากรมาสอน ง..........................
99. ปัจจุบันประเทศไทยใช้งบประมาณแบบใด
ก. แบบแสดงรายการ ข. แบบมุ่งเน้นผลงาน
ค.............................. ง. แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาตร์

100. ผอ.ควรมีทักษะในด้านใดมากที่สุดในการทำงานเป็นทีม
ก. มนุษยสัมพันธ์ ข. ทักษะเชิงเทคนิค ค. ความคิดรวมยอด ง..........................

101. ถ้าท่านผอ.ไม่อยู่โรงเรียนท่านควรแต่งตั้งใครรักษาราชการแทนเหมาะที่สุด
ก. ครูที่ไว้ใจได้ มีอาวุโสพอสมควร ข. ครูที่รับผิดชอบ มีอาวุโสพอสมควร
ค. ครูที่มีอายุมากที่สุด ง. ครูที่มีวิทยฐานะสูงสุด

102. สัญญาจ้างพนักงานราชการกำหนดกี่ปี
.....4 ปี
103. ถ้าท่านต้องการอยากให้ครูนำผลการวิจัย นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ท่านควรทำอย่างไร
ก. หางานวิจัยมาให้ครูได้ศึกษา ข. พัฒนาครูให้มีความรู้ และทำการวิจัยได้
ค. ให้ครูศึกษาจากเอกสาร ง. ......................

104. E-filing คืออะไร

105. E-tianing คืออะไร

106. ข้อใดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด
E-learning...........
107. บุคคลใดเหมาะสมกับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมากที่สุด
ก. ข. บุคลิกภาพดี มีความรู้ทางวิชาการ
ค. มีมนุษยสัมพันธ์ รู้ภาระงานโรงเรียน ง. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร

108. ในยุคโลกาภิวัตน์ผลกระทบต่อการบริหารในองค์กรมีมาก หากท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นผอ. ท่านจะปฏิบัติตามข้อใดถึงจะเกิดประสิทธิกับองค์กรมากที่สุด
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
109. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ มีวงเงินตั้งแต่เท่าใด
เกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป
110. ข้อใดต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก. ค่าที่พัก ข. ค่าอาหาร ค. ค่าวัสดุตามโครงการ ง. ค่าพาหนะ

111. ข้อใดเป็นการบริการของครู
ก. แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ข. ตรวจแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน
ค. เตรียมการเรียนการสอน ง. .........................................ง

112. “พระปรีชาสามารถ ชาญฉลาดล้ำเลิศ หัตถกรรม ศิลปะงานช่าง” จะบูรณาการเข้ากลุ่มสาระใดได้บ้าง
ก. ภาษาไทย ข. การงาน ค. ศิลปะ ง. ทุกกลุ่มสาระ

113. จะเขียนหนังสือถึงพระสงฆ์ควรใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. นมัสการ ข. นมัสการพระคุณเจ้า ค. กราบนมัสการ ง. กราบนมัสการพระคุณเจ้า
นมัสการ....
114. การนิเทศแบบใดดีที่สุด
ก. ศึกษาจากเอกสาร ข. นิเทศออนไลน์ ค. คลินิกครู ง....................

115. ถ้าปฏิบัติตามหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ตลอด องค์กรท่านจะเป็นอย่างไร
ก. องค์กรการเรียนรู้ ข. องค์ต้นแบบ ค. องค์กรชั้นนำ ง..............
ผมตอบ ค. องค์กรชั้นนำ..................
116. ครูธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน อยู่ในโครงการใด
ก. ต้นกล้าอาชีพ ข. ยกระดับคุณภาพครู ค.ยกมาตรฐานครู ง. โครงการครูช่วยครู
..
117. การพิจารณาเด็กคนพิการ ควรคำนึงถึงข้อใดบ้าง

118. ผอ.จะระดมทุนอย่างไรจึงจะดีที่สุด
ก. ขายสลากการกุศล ข. ตั้งโต๊ะรับบริจาค
ค. พูดคุยขอบริจาคกับผู้มีฐานะ ง. ทำหนังสือขอความอนุเคราห์

119. ท่าน ผอ.อยู่โรงเรียนใหญ่ จะมีวิธีการพัฒนาเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 อย่างไร
ก. รณรงค์ให้นักเรียนสละสิทธิ์เกี่ยวกับเรียนฟรีให้มากๆเพื่อช่วยโรงเรียนเล็ก
ข. จัดสื่อ อุปกรณ์ช่วยโรงเรียนเล็ก ค. จัดโรงเรียนคู่พัฒนา กับโรงเรียนขนาดเล็ก

120. ข้อใดไม่ใช่วิสัยทัศน์ ตามหลักสูตร 51
ก. เน้นความเป็นไทย ข. เข้าใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ค. ส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ง.......................................

121. สมศ ประเมินทุกกี่ปี
.
122. ข้าราชการไม่เคยลา แล้วลาไปอุปสมบท ประกอบพิธฮัจญ์ จะเบิกเงินวิทยฐานะได้กี่วัน

123. ข้อใดเป็นการบริการโดยเฉพาะ
ซ่อมท่อประปา............

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

เทคนิคการบริหารที่ดี

1.คิควางแผน 2.ตัดสินใจ 3.รับผิดชอบ 4.ขวัญกำลังใจ 5.ถ้อยแต่อย่าท้อ
การคิดวางแผนที่รอบคอบต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปถูกทิศทางโดยคำนึงถึงผู้รับบริการและองค์กร มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสิ่งที่ได้กระทำ ให้ขวัญกำลังใจ เช่น ยกย่องชมเชยเมื่องานสำเร็จ เอาใจใส่ดูแลขณะปฏิบัติงาน ให้เกียรติบัตร มอบช่อดอกไม้หรือของให้ในวันเกิด/วันปีใหม่ เยี่ยมบ้าน ดูแลเยี่ยมเยียนยามเจ็บป่วย พาไปพักผ่อน เลี้ยงสังสรรตามอัตภาพ ให้ความดีความชอบ เป็นต้น และในบางเวลาคุณอาจจะท้อแต่จงหยุดหรือถ้อยตั้งหลักเพื่อสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก้าวสู้ต่อไป และอย่าลืมว่า การทำงานเป็นทีมจะช่วยให้มีเพื่อน อีกทั้งแสดงถึงความโปร่งใสในการทำงาน นะครับ

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

มือที่3

เด็กๆทุกวันนี้ใจร้อนใจเร็วไม่อดทนต่อการรอคอย อาจเป็นเพราะว่าเมื่อตอนยังเล็กๆถูกเลี้ยงดูมาแบบตามใจ ร้องอยากได้อะไรก็ได้สิ่งนั้น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย รวมไปถึงลุงป้า ต่างซื้อหามาให้มีของอะไรก็เอามาฝาก พอโตมาอีกหน่อยเริ่มทำอะไรด้วยตนเองได้บ้างแล้ว พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูก็ให้ของเล่นที่ดูดี เท่ เก๋ แสดงถึงว่า ลูกข้าลูกฉันทันสมัย เอาไปเลย โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์เป็นต้น แล้วพ่อแม่ก็ไปทำงาน ปล่อยให้ลูกๆอยู่กับเทคโนโลยีทางวัตถุเหล่านี้ โดยลูกเข้าไปรื้อค้นบนโลกอินเตอเน็ต จนได้เรื่อง ได้ทั้งสิ่งดีและไม่ดี ที่ดีไม่เป็นอะไร กลัวที่ไม่ดีนี่แหละ เพราะเด็กประสบการณ์น้อย ขาดการวิเคราะห์ไตร่ตรองที่รอบคอบ และหลงผิดไปได้ เจ้าเทคโนโลยีตัวนีแหละคอยดลบันดานให้ทุกอย่างกับเด็กๆได้ เช่น มีคลิปหนังต่างให้ดู มีเกมมันส์ๆให้เล่นแบบไม่เบื่อ เลือกที่จะพูดคุยกับเพื่อนได้มากมาย เรียกว่ากิจกรรมดูหนังฟังเพลง เล่มเกม คบเพื่อน มีให้ครบเครื่องร้อยแปด เอาใจวัยโจ๋ได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้มันกำลังเจาะและดูดซึมแย่งความรักไปจากพ่อแม่ จนเกิดช่องว่างห่างเหินระหว่างลูกกับพ่อแม่ได้

ความสุขชีวิตคู่ขึ้นอยู่กับใจ

ถ้าเปรียบชายเสมือนต้นไม้และหญิงเสมือนดิน จะเห็นว่า ดินเป็นแหล่งที่อยู่พักพิงอาศัย ให้น้ำ แร่ธาตุอาหารแก่ต้นไม้ ดินถูกเหียบยำ ทับถม ต้องค่อยรับทั้งของดีและของไม่ดี ฉะนั้น ดินต้องปรับสภาพตนเองให้เข้าได้ทุกสภาวะการณ์ ส่วนต้นไม้นั้นก็จะให้ร่มเงา ป้องกันการกัดเซาะของน้ำ ดินก็ไม่เสื่อมสภาพเร็ว ดังนั้น ฝ่ายหญิงถ้าจะรักผู้ชายสักคน คงต้องทำตนเองให้มีสมบัติที่คล้ายกับดิน ชีวิตก็น่าจะมีความสุขได้ คนทุกคนมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีอยู่ในตัวเอง ถ้าเรายอมรับในสิ่งไม่ดีของเขาได้ชีวิตก็จะมีความสุข การเปลี่ยนนิสัยคนอื่นเป็นเรื่องยากเพราะนั้นคือตัวตนของเขา จงอย่านำคนที่ตนรักไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะมันทำให้ตนเองเป็นทุกข์ และอาจจะเป็นไปได้ว่า ทำไมผู้หญิงปัจจุบันจึงไม่ค่อยที่จะมีสามี คำตอบก็คือ "ก็ยังทำตนให้มีสมบัติคล้ายดินไม่ได้"

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติโดยใช้ นวตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงและมีวัฒนธรรมการทำงานที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ
1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
2 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ โดยการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ให้มีการประเมินตนเอง การนิเทศติดตาม กำกับและประเมินผลเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
3 พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหาร โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
5 พัฒนาองค์กรและจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
การบริหารโดยยึดหลักนิติบุคคล
โรงเรียนจัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนประเภททั่วไป ดังนั้นการบริหารจัดการต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ เช่น กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น จะบริหารโดยอำเภอใจไม่ได้ ดังนั้นโรงเรียนจะยังคงอยู่ภายใต้บังคับบัญชา กำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนจัดการศึกษา ดังนี้
1 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวกับบุคลภายนอก
2 ให้โรงเรียนมีอำนาจปกครอง ดูแลบำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เว้นแต่การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โรงเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
3 ให้โรงเรียนจดทะเบียนสิทธิหรือดำเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่างๆที่มีผู้อุทิศให้ หรือโดยการซื้อแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
4 กรณีโรงเรียนดำเนินคดีเป็นผู้ฟ้องหรือถูกฟ้อง ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ดำเนินคดีแทนสถานศึกษา หรือถูกฟ้องร่วมกับสถานศึกษา ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบัติราชการในกรอบอำนาจ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว
5 โรงเรียนต้องจัดทำงบดุลประจำปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ
จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของโรงเรียนจะมีอิสระ คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น
การบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาจากคำว่า ธรรมะ + อภิบาล หมายความว่าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีประกอบด้วยหลักพื้นฐาน6ประการดังนี้
1.หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งผู้ออกกฎและผู้ปฏิบัติตามตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย
2.หลักคุณธรรมได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อำนาจ
3.หลักความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือนหรือปิดบังบางส่วน
4.หลักความมีส่วนร่วมได้แก่การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำทั้งร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขและร่วมรับผิดชอบ
5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้องสร้างกระบวนการให้หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบได้ว่าการทำงานของเราโปร่งใสจริง
6.หลักความคุ้มค่าได้แก่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มเงิน คุ้ม เวลา คุ้มแรงงาน


ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารที่ดีต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ เก่งคิด เก่งเงิน เก่งคน เก่งเวลา เก่งงานและ บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล(good governance)
เก่งคิด คือ ต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ ช่างคิด เป็นนักพัฒนา เป็นนักวางแผน สู้ทุกรูปแบบ ไม่รอให้ โอกาสมาหา เป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลาย
เก่งคน ผู้บริหารต้องทราบว่าทุกคนมีทั้งส่วนดีและส่วนด้อย มีความสามารถมองศักยภาพของ ลูกน้องและใช้ความสามารถของแต่ละคนให้ถูกต้องกับงานต้องตั้งใจฟังทุกๆคน สามารจับประเด็นที่สำคัญได้ สรุปได้ กล้าตัดสินใจ ยุติธรรม มีทั้งพระเดชและพระคุณ รู้จักให้อภัย แยกแยะออกจากสมองเอาจุดอ่อนมาเป็นจุดแข็ง(รู้เขารู้เรา)มีความสามารถในการสื่อสาร
เก่งเงิน บริหารงบประมาณ จัดหา สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นประหยัด อดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่โลภ เดินสายกลาง
เก่งงาน รู้เรื่องงานตนเป็นอย่างดี ปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา อยากรู้ อยากเห็น ศึกษาตลอดเวลาขยันเต็มที่อย่างเป็นระบบ สามารถจับประเด็นได้เร็ว สื่อสารเก่ง พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เก่งคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือมาก ยืดหยุ่น เป็นนักจัดการ นักวางแผนวิเคราะห์ผลงานของตนเองตลอดเวลา กระจายงานกระจายอำนาจ ทำงานเป็นทีมใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เก่งเวลา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีเวลาสำหรับงาน ครอบครัว ตนเอง กีฬา การพักผ่อน งานอดิเรกและสังคม รู้ความสำคัญของงานและชีวิต ไม่พลัดวันประกันพรุ่ง
มีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ เป็นผู้นำนักพัฒนา กล้านำ กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลงที่จะเชื่อมโยงการจัดการในด้านต่างๆของสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้
1 พัฒนาบุคลากร ทีมงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีต่อการกระจายอำนาจ
2 ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองชุมชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาให้เข้าใจในหลักการและวิธีการของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารใหม่
3 ต้องกระจายอำนาจ การตัดสินใจ ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา การจัดทำหลักสูตร และติดตามผลการศึกษา
4 ให้ความสำคัญกับกาบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู
5 ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักว่าความสำเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานที่กำหนด
6 ให้ความสำคัญกับครูผู้สอนในการตัดสินใจหรือร่วมคิดในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
7 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นำ เป็นผู้นำอย่างเต็มศักยภาพและเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นนักประสานสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน รวมทั้งวิสัยทัศน์กว้างไกล มองอนาคตของโรงเรียนได้ตรงกับความจริง

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา 53

เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักในเรืองความกตัญญูต่อมารดา จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระราชินี เช่น ทำบุญตักบาตรตอนเช้า วางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร มอบโล่และเกียรติบัติลูกครูกตัญญู โล่และเกียรติบัติม่แม่ดีเด่น การแสดงนักเรียน ประกวดคำขวัญ เรียงความ บอร์ดในวันแม่ ลูกกราบตักแม่มอบดอกมะลิ ครูและนักเรียนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมถือศืลแปด เป็นต้น

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรม 5 ธันวา 52

เนื่องในวันพ่อท่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง เช่น ทำบุญตักบาตรตอนเช้า วางพานพุ่ม ลงนามเทิดพระเกียรติ กราบตักพ่อให้ดอกพุทธรักษา มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ประกวดคำขวัญ เรียงความ จัดบอร์ดในวันพ่อ นักเรียนทำความสะอาดคลองดำเนินสะดวก นักเรียนและครูรร่วมกันถือศิลแปดวัดประสาทสิทธิ์และวัดบ้านกุ่ม เป็นต้น