วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน

ขอบข่ายงาน

จัดระบบงานสารบรรณ ควบคุมดูแลหนังสือราชการ เก็บข้อมูลสถิตินักเรียนมาเรียน จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ของฝ่ายกิจการนักเรียน

หัวหน้างาน นางนฤมล อาจหาญ ครูชำนาญการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น